Plans operativos

Na posta en marcha do Plan Estratéxico de Márketing 2021-2024, Turespaña non actúa de forma independente, senón que se apoia en numerosos axentes colaboradores (socios) cos que traballa de forma coordinada e conxunta para a consecución de obxectivos.

O Plan Operativo Anual (POA) é o documento que recolle todas as actuacións que Turespaña realiza ao longo do ano, en desenvolvemento do Plan Estratéxico de Márketing. A elaboración do POA comeza en maio do ano anterior coa análise do mercado e a definición de tácticas e prioridades. Tras esta fase de análise, Turespaña comeza a elaborar a relación de actividades que, no marco das prioridades xa definidas, contribuirán á consecución dos obxectivos.

As CC. AA. e os clubs de produto participan directamente na elaboración dos POA, aglutinando as propostas dos seus destinos. Paralelamente, analizan as propostas realizadas por Turespaña e comeza un proceso de diálogo para definir plans conxuntos de promoción. Este proceso culmina durante a celebración da Convención de Turespaña no mes de outubro. Neste momento, destinos e empresas reúnense persoalmente cos Conselleiros de Turismo no exterior e rematan de elaborar os plans de acción.

Ao mesmo tempo, Turespaña mantén reunións con outros grupos de interese. Tras este proceso de diálogo, os plans quedarían preparados e aprobados ao longo do mes de novembro.

Durante o ano en cuestión, realízase un primeiro axuste de planificación no marco de FITUR onde, de novo a través de reunións presenciais, se ultiman algúns detalles das accións máis relevantes.

Ao longo do ano realizaranse controis periódicos da execución do Plan, que deberá quedar pechado durante o mes de febreiro do exercicio seguinte.