O Ministerio de Industria e Turismo comprometeuse a facer accesible o seu sitio web de acordo co Real decreto 1112/2018, do 7 de setembro, sobre accesibilidade de sitios web e aplicacións para dispositivos móbiles do sector público. Esta declaración de accesibilidade aplícase ao sitio web www.tourspain.es.

SITUACIÓN DE CUMPRIMENTO Este sitio web cumpre parcialmente co Real Decreto 1112/2018 debido á falta de conformidade dos aspectos que se indican a continuación. CONTIDO NON ACCESIBLE Non se pode acceder ao contido recollido a continuación debido ao seguinte: a) Falta de conformidade co Real decreto 1112/2018 Poderían existir algúns fallos puntuais de edición nalgunha páxina web. b) Carga desproporcionada Non se aplica. c) O contido non entra dentro do ámbito da lexislación aplicable Pode haber ficheiros ofimáticos en PDF e outros formatos publicados antes do 20 de setembro de 2018 que non cumpran totalmente todos os requisitos de accesibilidade. Aínda que se intentou que a maioría deles si o cumpran. Contidos de terceiros que non están financiados nin desenvolvidos por nós nin baixo o noso control. PREPARACIÓN DA PRESENTE DECLARACIÓN DE ACCESIBILIDADE A presente declaración foi preparada o 03/06/2021. O método empregado para preparar a declaración foi unha autoavaliación levada a cabo polo propio organismo. Última revisión da declaración: 03/06/2021. OBSERVACIÓNS E DATOS DE CONTACTO Vostede pode presentar comunicacións sobre requisitos de accesibilidade como:

  • Informar sobre calquera incumprimento por parte deste sitio web dos requisitos de accesibilidade establecidos
  • Transmitirnos outras dificultades de acceso ao contido
  • Formular calquera outra consulta ou suxestión de mellora relativa á accesibilidade deste sitio web mediante o seguinte formulario de contacto ou sugerencias@tourspain.es
Igualmente, vostede pode presentar:
  • Unha queixa relativa ao cumprimento dos requisitos do RD 1112/2018
  • Unha solicitude de información accesible relativa a contidos que están excluídos do ámbito de aplicación do RD 1112/2018 segundo o establecido no seu artigo 3, apartado 4, ou exentos do cumprimento dos requisitos de accesibilidade por impoñer unha carga desproporcionada. 
As solicitudes de información accesible deberán concretar, con total claridade, os feitos, motivos e petición que nos permitan constatar que se trata dunha solicitude razoable e lexítima. Pode cubrir o formulario de queixas ou solicitudes de accesibilidade, imprimilo e presentalo en calquera dos lugares especificados no artigo 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas. As comunicacións, queixas e solicitudes de información accesible serán recibidas e procesadas pola Subdirección Xeral da Inspección Xeral de Servizos e Relacións cos Cidadáns. PROCEDEMENTO DE APLICACIÓN Se unha vez realizada unha solicitude de información accesible ou queixa, esta se desestimase, non se estivese de acordo coa decisión adoptada ou a resposta non cumprise os requisitos contemplados no artigo 12.5, a persoa interesada poderá iniciar reclamación. Así mesmo, poderá iniciarse unha reclamación no caso de que transcorrese o prazo de vinte días hábiles sen obter resposta. A reclamación poderá presentarse a través de calquera das opcións recollidas na Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas. As reclamacións deben enviarse á Subdirección Xeral de Tecnoloxías da Información e das Comunicacións do Ministerio de Industria e Turismo como Unidade competente en materia de Accesibilidade deste Ministerio, ou se a reclamación obedece a unha actuación da devandita Unidade, ao superior xerárquico desta.