El Ministeri d'Indústria i Turisme s'ha compromès a fer accessible el seu lloc web de conformitat amb el Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic. Aquesta declaració d'accessibilitat s'aplica al web www.tourspain.es.

SITUACIÓ DE COMPLIMENT Aquest lloc web és parcialment conforme amb el Reial decret 1112/2018 a causa de la manca de conformitat dels aspectes que s'indiquen a continuació. CONTINGUT NO ACCESSIBLE El contingut que s'indica a continuació no està accessible pels motius següents: a) Manca de conformitat amb el Reial decret 1112/2018 Podrien existir algunes errades puntuals d'edició a alguna pàgina web. b) Càrrega desproporcionada No s'aplica. c) El contingut no entra dins de l'àmbit de la legislació aplicable Poden existir fitxers d'ofimàtica en PDF i altres formats publicats abans del 20 de setembre de 2018 que no compleixin completament tots els requisits d'accessibilitat. Tot i que s'ha procurat que la majoria sí que els compleixin. Continguts de tercers que no són finançats ni desenvolupats per nosaltres ni estan sota el nostre control. PREPARACIÓ D'AQUESTA DECLARACIÓ D'ACCESSIBILITAT Aquesta declaració es va preparar el 03/06/2021. El mètode emprat per preparar la declaració va ser una autoavaluació duta a terme pel mateix organisme. Última revisió de la declaració: 03/06/2021. OBSERVACIONS I DADES DE CONTACTE Podeu presentar comunicacions sobre requisits d'accessibilitat per:

  • Informar sobre qualsevol incompliment per part d'aquest lloc web dels requisits d'accessibilitat establerts
  • Transmetre'ns altres dificultats d'accés al contingut
  • Formular qualsevol consulta o suggeriment de millora relativa a l'accessibilitat d'aquest lloc web utilitzant el següent formulari de contacte o sugerencias@tourspain.es
Igualment, podeu presentar:
  • Una queixa relativa al compliment dels requisits del RD 1112/2018
  • Una sol·licitud d'informació accessible relativa a continguts que estan exclosos de l'àmbit d'aplicació del RD 1112/2018 segons el que estableix l'article 3, apartat 4, o exempts del compliment dels requisits d'accessibilitat per imposar una càrrega desproporcionada. 
Les sol·licituds d'informació accessible hauran de concretar, amb tota claredat, els fets, les raons i la petició que permetin constatar que es tracta d'una petició raonable i legítima. Podeu emplenar el formulari de queixes o sol·licituds d'accessibilitat, imprimir-lo i presentar-lo a qualsevol dels llocs especificats a l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions públiques. Les comunicacions, queixes i sol·licituds d'informació accessible seran rebudes i tractades per la Sotsdirecció General de la Inspecció General de Serveis i Relació amb els Ciutadans. PROCEDIMENT D'APLICACIÓ Si una vegada realitzada una sol·licitud d'informació accessible o queixa, aquesta s'hagués desestimat, no s'estigués d'acord amb la decisió adoptada o la resposta no complís els requisits contemplats a l'article 12.5, la persona interessada podrà iniciar una reclamació. Igualment, es podrà iniciar una reclamació en cas que hagi transcorregut el termini de vint dies hàbils sense haver obtingut cap resposta. La reclamació es pot presentar a través de qualsevol de les opcions indicades a la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les administracions públiques. Les reclamacions s'han d'enviar a la Sotsdirecció General de Tecnologies de la Informació i de les Comunicacions del Ministeri d'Indústria i Turisme com a Unitat responsable d'Accessibilitat d'aquest Ministeri, o si la reclamació és per una actuació de la Unitat esmentada, al superior jeràrquic d'aquest Ministeri.