Delegat de Protecció de Dades El Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril del 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades) (d'ara endavant RGPD), aplicable a partir del 25 de maig del 2018, estableix l'obligació de designar un Delegat de Protecció de Dades a tota autoritat o organisme del sector públic que dugui a terme tractament de dades personals. Les funcions del Delegat de Protecció de Dades (DPD), per a les bases existents a l'Institut de Turisme d'Espanya (TURESPAÑA), han estat assumides pel Sr. Magín José Parreño Garrigos, adscrit a la Sotssecretària del Ministeri d'Indústria i Turisme. Les seves dades de contacte són: Sotssecretaria del Ministeri d’Indústria i Turisme. Paseo de la Castellana 160. 28071. MADRID. Correu electrònic: dpd@mincotur.es Dret a reclamar davant de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades: C/ Jorge Juan, 6. 28001 MADRID. Registre d'activitats de tractament de dades personals Per obtenir-ne més informació, feu clic aquí.