Delegado de Protección de Datos O Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril de 2016, relativo á protección das persoas físicas no que se refire ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos e polo que se derroga a Directiva 95/46/CE (Regulamento Xeral de Protección de Datos) (en adiante, GDPR), aplicable a partir do 25 de maio de 2018, establécese o obriga de designar un Delegado de Protección de Datos a toda autoridade ou organismo do sector público que leve a cabo tratamento de datos persoais. As funcións do Delegado de Protección de Datos (DPD), para as bases existentes no Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA), foron asumidas por D. Magín José Parreño Garrigos, adscrito á Subsecretaría do Ministerio de Industria e Turismo. Os seus datos de contacto son: Subsecretaria del Ministerio de Industria y Turismo. Paseo de la Castellana 160, 28071 - MADRID Correo electrónico: dpd@mincotur.es Dereito a reclamar perante a Axencia Española de Protección de Datos: Jorge Juan n.º 6, 28001 - MADRID. Rexistro de actividades de tratamento de datos persoais Para obter máis información, prema aquí.