Estratexia de marca

Na fase de diagnóstico da elaboración do Plan Estratéxico de Márketing 2021-2024 de Turespaña, realizouse unha análise que permitiu ter unha instantánea de como nos perciben os turistas na actualidade, coas nosas fortalezas, as nosas debilidades, as nosas ameazas e oportunidades. A partir de aí, construíuse un marco conceptual de posicionamento da marca e definíronse as principais actuacións para mellorar a notoriedade ou reposicionar a marca onde fose necesario.O diagnóstico realizouse mediante o estudo das mencións en Internet, co obxectivo de medir a voz do consumidor. Priorizáronse canles para emitir opinións como Twitter e outros foros relevantes e analizáronse 19 millóns de mencións realizadas entre o 1 de xaneiro de 2019 e o 31 de decembro de 2020, nos 33 principais países que envían turismo a España.

A partir desta análise, o obxectivo é desenvolver accións estratéxicas e tácticas que permitan reforzar a España como destino de turismo internacional atractivo baseado nos atributos de calidade, patrimonio, vangarda, diversidade, estilo de vida e sostibilidade. Ademais das accións que Turespaña realiza de forma independente, a estratexia de marca da organización artéllase a través de acordos con socios, tanto públicos coma privados, cos que compartimos valores e obxectivos. Estes socios son:- Empresas e marcas turísticas, como operadores turísticos, axencias de viaxes ou compañías aéreas.- Entidades do sector público español, como entidades de promoción turística rexionais e locais.- Empresas e marcas non turísticas coas que se comparten valores e coas que se desenvolveron asociacións estratéxicas, como Netflix, Conde Nast, Nat Geo ou Photoespaña.Deseñouse un plan de medición a dous niveis: un primeiro nivel cos indicadores de output, que supervisan o cumprimento do plan operativo anual; e un segundo cos indicadores de outcome, que miden o impacto das accións postas en marcha, tanto para ver a notoriedade da marca turística España no seu conxunto coma para reforzar os diferentes atributos da marca país desde a súa perspectiva turística, moi en particular o atributo da sostibilidade.