Gran Canaria får certifieringen ”Biosphere Destination” för sitt hållbarhetsarbete.

Gran Canaria är på femtonde plats i rankingen över områden med störst antal boenden som är hållbarhetscertifierade, enligt Europeiska kommissionens indikator ”Environmental Labels and Schemes”.

Granskningen som genomförts av Responsible Tourism Institute (RTI) framhåller öns satsning på att främja och stötta det lokala jordbruket och dess distributionsmarknader, informationskampanjer för en effektiv användning av vattnet, och att man garanterar det arbetsrättsliga skyddet fullt ut. Med denna utmaning inledde Cabildo de Gran Canarias Turistråd i slutet av 2021 sitt hållbarhetsåtagande inom systemet Biosphere. Det är en internationell metod för förvaltning, erkännande och certifiering av hållbarhet som skapats av Responsible Tourism Institute (RTI). Som ett erkännande för sin satsning inom det här området har ön fått utmärkelsen “Biosphere Certified” destination, efter att ha gått igenom en granskningsprocess. I den erkänns öns och dess företags hållbarhetsåtagande, baserat på dess bidrag till de 17 globala målen och 169 delmålen för hållbar utveckling i FN:s Agenda 2030. Gran Canaria har placerat sig bland de 15 europeiska destinationer med störst antal hållbarhetscertifierade boenden. Den 25 januari, i samband med den andra dagen av turistmässan Fitur i Madrid, kommer generalsekreteraren för Responsible Tourism Institute, Patricio Azcárate Díaz de Losada, att överlämna den här utmärkelsen till presidenten för Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, och Gran Canarias turistminister Carlo Álamo, som närvarar i Madrid med turistnäringen. Patricio Azcárate förklarade att “På en marknad som är alltmer medveten förmedlar hållbarhetsåtagandet ett tydligt budskap om anpassning. Biosphere tillåter och underlättar förbindelsen mellan destinationer, företagsnätverk, invånare och turister för att förbättra det implementerade hållbarhetsarbetet, samt bidrar till att skapa synergier som utgör ett viktigt steg mot en mer ansvarsfull framtid”. Gran Canarias turistminister Carlos Álamo betonade vikten av att synliggöra satsningen på nya verktyg för destinationen, och deras ökande värde på den nuvarande turistmarknaden. “särskilt värdefullt för en ny miljömedveten turistkonsument som nu börjar bli en majoritet i Europa, och som söker boenden och destinationer som inte har en negativ inverkan på miljön. Därför blir de här certifieringarna, som turistföretag kan få, en avgörande faktor när man planerar och väljer destination och boende”. Álamo nämnde att det i nuläget finns 38 företag som har den här kvalitetsstämpeln för hållbarhet. Många andra är aktuella för certifieringsprocessen, tack vare att de har anslutit sig till programmet Biosphere, och visar att de ställer sig bakom Agenda 2030 genom plattformen som den här organisationen erbjuder. “Det gör oss till en av de destinationer med störst antal certifierade boenden, och underlättar att synliggöra egenskaper som många av dessa redan hade, vilket gör processen enkel. I detta läge behöver vi största möjliga engagemang från näringslivet, och även om gensvaret är mycket stort så uppmuntrar vi företag som ännu inte har gjort det att ansluta sig till den här internationella plattformen”. Cabildo de Gran Canaria anslöt sig genom Consejería de Turismo till programmet “Biosphere Destination” i december 2021. Man ville prioritera att anpassa turistdestinationen till de tre grundpelarna inom hållbarhet, socioekonomiskt, miljömässigt och territoriellt, i linje med de 17 globala målen för hållbar utveckling i FN:s Agenda 2030. Sedan dess har man med positivt resultat genomgått en granskning av RTI som avslutades den 20 december. I slutrapporten bedömdes bland annat Cabildo de Gran Canarias egna initiativ gällande hållbarhet, som att arrangera gastronomidagar för att främja hållbara produkter, respekt för och spridning av regler rörande skyddet av vattnets ekosystem, och en arbetspolitik vars grund består av grundläggande arbetsprinciper och arbetsrättigheter. Initiativ som till exempel Cabildo de Gran Canarias webbplats för transparens uppfattades som positivt. Den spelar en viktig roll vid publicering och spridning av regler gällande skydd av ekosystemen och deras nyttjande och förvaltning. Till exempel har Consejería de Presidencia y Servicio de Asuntos Generales publicerat ordningsregler för nyttjandet av hamnen Muelle Deportivo de Taliarte, som godkändes 2021. Ett annat positivt exempel är projektet LIFE COSTAdapta Gran Canaria, ett initiativ som organiseras av Consejería de Medio Ambiente, Clima, Energía y Conocimiento del Cabildo de Gran Canaria. Projektet har som mål att anpassa Gran Canarias kust till klimatförändringarnas konsekvenser, särskilt till den stigande havsnivån, genom att implementera innovativa åtgärder baserade på natur och kultur. Kampanjen Océanos Libres de Basuras Marina (Hav fria från havssopor) av Consejería de Medio Ambiente y Emergencias vill medvetandegöra och informera om problemen med sopor som förorenar haven, och som påverkar såväl biodiversitet som miljö. Programa de Fidelización de Turistas som ingår i Turismo de Gran Canarias Plan de Actuación 2022 utmärker sig också. Programmets mål är att öka återkommande besökares lojalitet och konsumtion. Till exempel genom att erbjuda förmåner och rabatter på turistservice, skicka personlig och segmenterad kommunikation, skapa en community online för återkommande turister, genomföra studier kring nöjdhet och konsumtionsvanor, samt arrangera event och aktiviteter specifikt för det här segmentet. Gran Canarias Turistråd anser att det är viktigt att värdesätta destinationens många befintliga fördelar när det gäller strategier för att utveckla utbudet, och den affärsmöjlighet som hållbarhet innebär för nya internationella kunder. Man vill också utveckla andra fördelar för att attrahera och behålla miljömedvetna kunder, samt prioritera turismens avtryck genom ett hållbart förslag som anknyter till aktiv turism, har internationellt anseende och även attraherar ett yngre kundunderlag. “Gran Canaria är en modern destination som vill bevara öns natur. Tillsammans med det fina klimatet är naturen vår främsta attraktion. Vårt hållbarhetsåtagande medför respekt och goda relationer mellan den här industrin och samhället som står värd för den. Vi tror på etiska, miljömässiga och sociala värderingar, och vi förstår att en viktig del av hållbar ekonomisk utveckling innebär att inte passera gränsen för hur många som anländer till ett begränsat och sårbart område”, tillade Gran Canarias turistminister.

Sökmotor för pressmeddelanden

Månad
År